HA!R

In belang van alle teamgenoten van HA!R heeft HA!R een aantal Algemene Voorwaarden opgesteld. Deze zijn van belang als je de HA!R methode in jouw salon wilt toepassen. 

Algemene Voorwaarden & Privacy Verklaring

De opleiding van HA!R wordt gegeven in de salon Houten (nabij Utrecht)
HOUTEN - CASTELLUM
Cella Helvetica 15
3995 XV Houten - winkelcentrum Castellum

1.0 HA!R is ten aller tijde gerechtigd een opleiding te annuleren of een datum te verzetten.
1.0 B Hair zal bij te weinig aanmeldingen de opleiding verplaatsen naar de eerstvolgende beschikbare datum daaropvolgend.
1.0 C Bij te veel aanmeldingen zal er een wachtlijst ontstaan op volgorde van de gegeven data in de webshop. Indien nodig zal er in overleg met de cursist extra data gepland worden.

2.0 Om het groeien van HA!R gelijkmatig over Nederland te laten verdelen, is het van belang om door te geven in welke woonplaats je de methode van HA!R wilt toepassen. Zo houdt HA!R rekening met verdeling van jouw teamgenoten in Nederland. Zo kan elke kandidaat die een diploma behaald heeft van HA!R een goede opstart maken voor het opbouwen van een klantenbestand.
2.0 A HA!R is gerechtigd op basis van de gekozen woonplaats een kandidaat te weigeren voor het volgen van de opleiding in belang van andere HA!R teamgenoten.

3.0 Voor het starten van de opleiding dient de kandidaat een contract te tekenen met o.a. alle punten van de Algemene Voorwaarden van HA!R.
3.0 A Bij het weigeren van het tekenen van het contract is HA!R gerechtigd de opleiding te annuleren. De kandidaat krijgt dan 100% van het aangekochte opleidingsbedrag terug gestort binnen 7 werkdagen op de bankrekening.
3.0 B Het contract kunt u onderstaand inlezen.

4.0 Alle vestigingen van HA!R zijn deel van een team. Om onderlinge concurrentie te voorkomen is het van belang dat elke kandidaat die de HA!R methode toepast zich houdt aan de vastgestelde prijsstelling van HA!R.
3.0 A Bij het overtreden van deze vastgestelde prijsstelling is HA!R gerechtigd een boete in rekening te brengen. Deze boeteregelingen zijn vastgelegd in het onderstaand contract van HA!R.

5.0 De kandidaat van HA!R, die de methode in een salon gaat toepassen dient ten aller tijde de naam HA!R haarverlenging te vermelden naar de klanten toe. Dit is mogelijk naast de naam van een eventuele eigen salon.

6.0 Voor het inkopen via de webshop van HA!R, dient de kandidaat een opleiding te hebben gevolgd van HA!R en in het bezit te zijn van een diploma.
6.0 A Voor het inkopen via de webshop dient de kandidaat in het bezit te zijn van een kamer van koophandel nummer.
6.0 B Voor het inkopen via de webshop krijgt de kandidaat via HA!R een account met een gebruikersnaam en wachtwoord.
6.0 C Het is verboden jouw persoonlijke HA!R account over te dragen aan derden.

7.0 Het is verboden de producten van de webshop van HA!R door te verkopen aan andere concurrenten anders dan HA!R teamgenoten.
7.0 A Het is toegestaan de producten van de webshop van HA!R door te verkopen aan klanten van HA!R.
8.0 Het is niet toegestaan de methode van HA!R door te leren aan derden. Boeteclausules vermeld in het contract dat getekend moet worden, voordat de opleiding van start gaat.
8.0 A Personeel dient altijd opgeleid te worden via opleidingsinstituut HA!R om de kwaliteit te waarborgen in belang van alle teamgenoten van HA!R.

CONTRACT HA!R

Ondergetekenden:
Mevrouw S. van Brosten en mevrouw D. van Impelen handelend onder de naam Hairweave Company, onder andere gevestigd te (3223 AK) Hellevoetsluis aan de Moriaanseweg Oost 66, rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw S. van Brosten en mevrouw D. Van Impelen, met KvK-nummers 56886357 en 59085363 verder te noemen HA!R.

en

de heer / mevrouw … geboren te … op …., wonende aan de … te …., burgerservicenummer … verder te noemen kandidaat,

verklaren het volgende overeengekomen:

Formule HA!R

Deze unieke methode wordt gekenmerkt door de volgende eigenschappen en handelingen:
a. HA!R heeft een unieke methode ontwikkeld voor haaropvulling en haarverlenging, waarbij gebruik wordt gemaakt van een superdunne flexibele rubberen bevestiging met een verbinding van een lint wat met naald en draad aan het eigen haar word bevestigd.
b.HA!R maakt vlak onder de kruin een flinterdun bevestigingsrandje met Ficus Elastica rubber en een draad. Op deze bevestiging wordt met naald en draad een haarverlenging geplaatst.
c. Het gebruik van de handelsnaam HA!R, dochter onderneming van Hairweave Company.

Artikel 1
1.1 Het voorschrijven door HA!R van de bepaling van de verkoopprijs op de genoemde formule van HA!R.
Deze prijzen zijn ten alle tijden gelijk aan de prijsstelling van dochter onderneming Hairweave Company.

Artikel 2
2.1. Kandidaat betaalt bij ondertekening van deze overeenkomst aan HA!R een bedrag voor een gekozen opleiding in de webshop. Dit eenmalige instapbedrag is inclusief cursus, maar exclusief herexamen, starterspakket, bossen silk hair van iedere kleur, ficus elastica rubber, klossen garen, lint, naalden, puntkam, weefrek, klemblok, haarklemmen, haakje, mesje, krulbuizen, verwijderingsvloeistof, promotiemateriaal, bonnen en garantiebewijzen.

Artikel 3
3.1. Het is kandidaat verboden filialen of nevenvestigingen te exploiteren zonder schriftelijke toestemming van HA!R.
3.2. Het is kandidaat verboden de Hairweave formule te exploiteren buiten de afgesproken regio.
3.3 Het is kandidaat niet toegestaan de artikelen gekocht op de website van HA!R door te verkopen aan derden
3.4. Derden worden ten aller tijde opgeleid via opleidingsinstituut HA!R om de kwaliteit te waarborgen in belang van de Formule van HA!R.
3.5. Kandidaat wordt nadrukkelijk geadviseerd de artikelen aangeboden op de website van HA!R bij uitsluiting te kopen van de keten om de kwaliteit te waarborgen in belang van de Formule van HA!R.

Artikel 4
4.1 Als kandidaat zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk naleeft, moet hij direct een boete betalen van EUR 500,-- voor iedere overtreding of voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. Zolang kandidaat zijn verplichtingen niet nakomt is HA!R gerechtigd hun dienstverlening op te schorten.
4.2 Kandidaat erkent dat hem bij deze strikte geheimhouding is opgelegd, zowel tijdens als na beëindiging van de overeenkomst, ter zake van alle gegevens respectievelijk bijzonderheden van de onderneming, de formule en de aangeleerde technieken. Deze plicht tot geheimhouding geldt tevens ten aanzien van de gegevens c.q. bijzonderheden die klanten, relaties en opdrachtgevers van de onderneming betreffende.
4.3. Alle geschillen die voortvloeien of verband houden met de uitvoering van deze overeenkomst, worden voorgelegd bij de daartoe bevoegde rechtbank.
4.4. Uitsluitend Nederlands recht is op deze overeenkomst van toepassing.
4.5 . De overeenkomst is geldig voor onbepaalde tijd en geldig vanaf het moment van tekenen.


PRIVACY VERKLARING

Contactgegevens:
www.hairweavecompany.nl
in samenwerking met www.ha1r.nl
Moriaanseweg Oost 66
3223 AK Hellevoetsluis

Persoonsgegevens die wij verwerken
Hairweave Company verwerkt in samenwerking met HA!R je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- E-mailadres
- Woonplaats
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hairweavecompany.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Hairweave company verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
Bij een betaling in de Hairweave Company webshop word je voor de transactie altijd verwezen naar de website van Mollie b.v. door middel van een beveiligde verbinding. Je betaalgegevens (creditcardnummer, Paypal login of Ideal gegevens) worden niet doorgegeven aan onze servers en worden dan ook niet door ons opgeslagen. De enige gegevens die wij opslaan zijn:
- Voor – en achternaam
- E-mailadres
- Plaats
Bij elke bestelling ontvang je van ons, zodra wij je bestelling ontvangen hebben, een bevestiging en factuur per e-mail.
Jouw ip-adres wordt bij het plaatsen van je bestelling opgeslagen om misbruik bij betaling te herkennen.

Indien je een transactie start en deze wordt niet afgerond, worden je transactiegegevens (naam, adres, e-mail en IP) aan het einde van deze maand verwijderd van onze server.
Geautomatiseerde besluitvorming Hairweave Company neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma`s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hairweave Company) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Hairweave Company bewaart je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor onze e-mails, zullen je persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd.
De gegevens in ons boekhoud- en e-mailsysteem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd. Tenzij opnieuw toestemming wordt gegeven om de gegevens te bewaren. De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden. Delen van persoonsgegevens met derden Hairweave Company verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Hairweave company blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Social Media
Wij willen het voor jou graag zo makkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via Social Media. Dit kan onder andere door middel van Social Media (share) buttons.
Van de volgende Social Media Platforms hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy. de privacyverklaring vind je op hun website.
·Facebook
·Instagram
·YouTube
·LinkedIn
·Pinterest
·Twitter
·Google Plus
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Hairweave Company gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van
de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website
optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is
opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek info@hairweavecompany.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Hairweave Company zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw
verzoek reageren. Hairweave Company wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Hairweave Company neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@hairweavecompany.nl(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2018 - 2022 HA!R het opleidingsinstituut voor haarverlenging | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel